• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»Ogłoszenia dusz­paster­skie

Ogłoszenia duszpasterskie

I Niedziela Adwentu

3 grud­nia 2023 r.

1.Dzisiaj rozpoczy­namy w Koś­ciele nowy rok litur­giczny. Przeży­wamy go pod hasłem „ Uczest­niczę we wspól­no­cie Koś­cioła”. Pier­wszym okre­sem nowego roku jest Adwent. Jezus Chrys­tus przy­chodzi, aby dać światu pokój, którego nic nie zach­wieje. To na Niego czekamy w Adwencie.

Znaki i wydarzenia towarzyszące nam w adwencie:

2. RORATY - msza św. o świcie o Najświęt­szej Maryi Pan­nie. Razem z Maryją oczeku­jemy przyjś­cia Jezusa. Na roraty zapraszam w soboty o godz. 6.30. Przyjdźmy na nie z lampionami.

3.Druga rzecz to rekolekcje adwen­towe - są zaplanowane na 15 i 16 grudnia.

4.Trzecia rzecz to zdrapki adwen­towe. Zna­j­dują się przy obra­zie św. Józefa.

5.Adwent to czas czynienia dobra. Jak w ubiegłym roku można włączyć się w akcję „ Paczuszka dla maluszka”. Przy wyjś­ciu z koś­cioła przez cały adwent będzie stała spec­jalna puszka, do której można składać ofi­ary na ten cel.

6.W tym tygod­niu 1. czwartek miesiąca. Ado­racja Najświęt­szego Sakra­mentu od 16.30, a po niej msza święta w intencji grup „Mar­garetka” czyli osób, które rok temu pod­jęły się mod­l­itwy w intencji proboszcza.

7.W piątek Uroczys­tość Niepokalanego Poczę­cia NMP. Msze św. o godz. 8.30 w koś­ciele i o godz. 10.00 w kapl­icy. Od godz. 12.00 do 13.00 Godz­ina Łaski, mod­l­itwa, o którą prosiła Matka Boża. Będzie wys­taw­iony Najświęt­szy Sakra­ment i mod­l­itwa w ciszy.

8.Dzisiaj na mszy św. o godz. 8.30 zostały pobło­gosław­ione opłatki na stół wig­ili­jny. Proszę naszych rad­nych o rozniesie­nie ich do naszych rodzin.

9.W zakrys­tii można też nabyć świecę Wig­ili­jnego Dzieła Pomocy Dzieciom Car­i­tas. Są 3 rodzaje: małe, kule i walce.

10.W przyszłą niedzielę po mszy św. z godz. 11.30 zapraszam na krótkie spotkanie naszych rad­nych parafialnych.

11.Bóg zapłać za ofi­ary składane na potrzeby parafii, za dzisiejszą tacę inwest­y­cyjną. Dzisiaj również puszka Wig­ili­jnego Dzieła Pomocy Dzieciom – „Gwiazdka Nadziei”.

Niech Boże bło­gosław­ieństwo pomoże nam w owoc­nym przeży­ciu Adwentu.