• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

I Niedziela Adwentu

3 grud­nia 2023 r.

1.Dzisiaj rozpoczy­namy w Koś­ciele nowy rok litur­giczny. Przeży­wamy go pod hasłem „ Uczest­niczę we wspól­no­cie Koś­cioła”. Pier­wszym okre­sem nowego roku jest Adwent. Jezus Chrys­tus przy­chodzi, aby dać światu pokój, którego nic nie zach­wieje. To na Niego czekamy w Adwencie.

Znaki i wydarzenia towarzyszące nam w adwencie:

2. RORATY - msza św. o świcie o Najświęt­szej Maryi Pan­nie. Razem z Maryją oczeku­jemy przyjś­cia Jezusa. Na roraty zapraszam w soboty o godz. 6.30. Przyjdźmy na nie z lampionami.

3.Druga rzecz to rekolekcje adwen­towe - są zaplanowane na 15 i 16 grudnia.

4.Trzecia rzecz to zdrapki adwen­towe. Zna­j­dują się przy obra­zie św. Józefa.

5.Adwent to czas czynienia dobra. Jak w ubiegłym roku można włączyć się w akcję „ Paczuszka dla maluszka”. Przy wyjś­ciu z koś­cioła przez cały adwent będzie stała spec­jalna puszka, do której można składać ofi­ary na ten cel.

6.W tym tygod­niu 1. czwartek miesiąca. Ado­racja Najświęt­szego Sakra­mentu od 16.30, a po niej msza święta w intencji grup „Mar­garetka” czyli osób, które rok temu pod­jęły się mod­l­itwy w intencji proboszcza.

7.W piątek Uroczys­tość Niepokalanego Poczę­cia NMP. Msze św. o godz. 8.30 w koś­ciele i o godz. 10.00 w kapl­icy. Od godz. 12.00 do 13.00 Godz­ina Łaski, mod­l­itwa, o którą prosiła Matka Boża. Będzie wys­taw­iony Najświęt­szy Sakra­ment i mod­l­itwa w ciszy.

8.Dzisiaj na mszy św. o godz. 8.30 zostały pobło­gosław­ione opłatki na stół wig­ili­jny. Proszę naszych rad­nych o rozniesie­nie ich do naszych rodzin.

9.W zakrys­tii można też nabyć świecę Wig­ili­jnego Dzieła Pomocy Dzieciom Car­i­tas. Są 3 rodzaje: małe, kule i walce.

10.W przyszłą niedzielę po mszy św. z godz. 11.30 zapraszam na krótkie spotkanie naszych rad­nych parafialnych.

11.Bóg zapłać za ofi­ary składane na potrzeby parafii, za dzisiejszą tacę inwest­y­cyjną. Dzisiaj również puszka Wig­ili­jnego Dzieła Pomocy Dzieciom – „Gwiazdka Nadziei”.

Niech Boże bło­gosław­ieństwo pomoże nam w owoc­nym przeży­ciu Adwentu.


XXXIV niedziela zwykła JEZUSA CHRYS­TUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

26 listopada 2023 r.

1.Przeżywamy dzisiaj ostat­nią niedzielę roku koś­ciel­nego - Jezusa Chrys­tusa Króla Wszechświata. Ten dzień uświadamia nam, że to Jezus Chrys­tus jest Panem całego wszechświata i całego stworzenia. Za tydzień początek nowego roku liturgicznego.

2.Dziękuję wszys­tkim za liczną obec­ność na mszy świętej w ubiegłą niedzielę w rocznicę poświęce­nia naszego kościoła.

3.Od przyszłej niedzieli będzie można nabyć świece Wig­ili­jnego Dzieła Pomocy Dzieciom – na stół wigilijny.

4.Również w przyszłą niedzielę będą pobło­gosław­ione opłatki wig­ili­jne. Proszę Rad­nych o rozniesie­nie opłatków do naszych rodzin.

5.W tym tygod­niu I piątek i I sob­ota miesiąca. W piątek spowiedź od 16.30. Nabożeństwo I soboty o godz. 16.15.

6.Wizyta u chorych ze spowiedzią i Komu­nią świętą będzie w środę 20 grudnia.

7.Za tydzień I niedziela miesiąca. Zbier­amy tacę inwest­y­cyjną. Dziś zbier­ane są do puszki ofi­ary na pomoc osobom bezdomnym.


XXXIII niedziela w ciągu roku 19 listopada 2023

1.W tym tygod­niu w liturgii obchodz­imy: w poniedzi­ałek św. Rafała Kali­nowskiego, we wtorek Ofi­arowanie Najświęt­szej Maryi Pan­nie, w środę św. Cecyli, a w piątek św. Andrzeja Dung – Lac i towarzyszy.

2.Duszpasterstwo młodzieży w Chełmie zaprasza w przyszłą niedzielę 26 listopada do udzi­ału w obchodach Świa­towych Dni Młodzieży. Rozpoczę­cie o godz. 17.00 Mszą świętą pod prze­wod­nictwem ks. Bpa dama Baba. Po liturgii świadectwa młodych, którzy byli na spotka­niu z papieżem Fran­ciszkiem w Lizbonie. Następ­nym punk­tem pro­gramu będzie uwiel­bi­e­nie, które prowadzić będzie „Chadek Gospel Choir”. Serdecznie zapraszam młodzież do zgłasza­nia się na wyjazd.

3.Dziękuję wszys­tkim za udział i mod­l­itwę w naszych rekolekc­jach przed uroczys­toś­cią rocznicy poświęce­nia naszego koś­cioła, a ks. Mirosła­wowi Bieleck­iemu za ich poprowadzenie.

4.Cieszymy się obec­noś­cią naszego arcy­biskupa Stanisława Budzika. Dzięku­jemy księdzu Arcy­biskupowi za obec­ność wśród nas, za wygłos­zone słowo. I prosimy o paster­skie błogosławieństwo.


XXXII niedziela w ciągu roku 12 listopada 2023

1.W tym tygod­niu w liturgii obchodz­imy: w poniedzi­ałek Świę­tych Benedykta, Jana, Mateusza, Iza­aka i Krystyna – pier­wszych męczen­ników Pol­ski, w piątek św. Elż­bi­ety Węgier­skiej, w sobotę bł. Karoliny Kózkówny.

2.Dziękuję za udział i mod­l­itwę w tegorocznych wypominkach, jak również we wczo­ra­jszym Świę­cie Niepodległości, za wywiesze­nie flag narodowych.

3.13 listopada w poniedzi­ałek obchodz­imy rocznicę poświęce­nia naszego koś­cioła. – 250. Litur­giczne obchody tej uroczys­tości będziemy przeży­wali w przyszłą niedzielę 19 listopada na Uroczys­tej Mszy Świętej o godz. 12.00 spra­wowanej przez naszego Arcy­biskupa Stanisława Budzika

4.Serdecznie zapraszam do udzi­ału w tej uroczys­tości. Przy­go­tu­jmy nasze serca przez słuchanie Bożego słowa, które będzie głosił ks. Mirosław Bielecki z Domu Ogniska Miłości w Kaliszanach Łopocznie. Rozpoczy­namy we czwartek 16 listopada o godz. 17.00.

W piątek i w sobotę spotka­nia będą o godz. 9.00 i 17.00 w koś­ciele, a o godz. 11.00 w kaplicy.

5.Bóg zapłać się za ofi­ary składane na potrzeby naszej parafii i koś­cioła powszech­nego – za tacę inwest­y­cyjną, za dzisiejszą tacę na sem­i­nar­ium i za ofi­ary do puszki na „Pomoc Koś­ciołowi w Potrzebie”.