• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

UROCZYS­TOŚĆ NAJŚWIĘT­SZEJ TRÓJCY 26 maja 2024 r.

W tym tygod­niu w liturgii obchodz­imy:: w ŚRODĘ ŚW. Urszuli Ledó­chowskiej, wsp, we czwartek Uroczys­tość Najświęt­szego Ciała i Krwi Chrys­tusa – Boże Ciało — uroczys­tość, w piątek Naw­iedze­nie NMP – święto, w sobotę św. Justyna wspom.

1.Przeżywamy dzisiaj Uroczys­tość Najświęt­szej Trójcy.

2.We wtorek po raz XXVII odbędzie się Powia­towy Bieg Niepodległości im. ks. Stanisława Wawrzyszuka. Miejsce: Dębowy Las, godz. 10.00.

3.We czwartek Uroczys­tość Bożego Ciała. Dla przy­pom­nienia, ołtarze w tym roku przy­go­towują mieszkańcy :

I Dębowy Las /​krzyż od Wołkowian/

II Klesztów/​przy pos­esji PP. Bureciów

III Stanisławów/​przy zbiegu ulic Koś­ciel­nej i Spacerowej/

IV Dryszczów /​przy kościele/

4.Strażaków proszę o obsługę pro¬cesji. Proszę też o udział dzieci, szczegól­nie dziew­czynek syp­ią­cych kwiaty /​można przynieść zer­wane kwiaty/ …/

5.W Boże Ciało w Chełmie w Kumowej Dolinie odbędzie się Kon­cert Chwały. Start o godz. 19.00. Orga­ni­za­torzy serdecznie zapraszają.

6. Dziękuję za pomoc w kosze­niu trawy Pawłowi Bieli, Mar­i­anowi Źróbek oraz Kon­rad­owi i Teodozji Jaroszyńskim.

7.8 czer­wca w Żmudzi odbędzie się zlot moto­cyk­lowy. Wszys­t­kich miłośników jed­nośladów zaprasza ks. pro­boszcz Artur. Rozpoczę­cie o godz. 10.00 Mszą świętą w intencji uczestników.

8.Zapraszam na spotkanie Radę Parafi­alną w niedzielę 9 czer­wca po mszy św. z godz. 11.30.

9.„Tornister pełen uśmiechów” akcja Car­i­tas – zbiórka ple­caków i artykułów szkol­nych dla dzieci w Afryce. /​koniec zbiórki 23 czer­wca 2024 r./ W/​w rzeczy można przynosić do zakrystii.

10.Bóg zapłać za ofi­ary składane na potrzeby parafii. Ostat­nio złożono bez­imi­en­nie 100 i 200 zło­tych. Przyszła niedziela to I niedziela miesiąca, zbierzemy tacę inwestycyjną.


UROCZYS­TOŚĆ ZESŁA­NIA DUCHA ŚWIĘTEGO 19 maja 2024 r.

W tym tygod­niu w liturgii obchodz­imy:: w poniedzi­ałek NMP Matki Koś­cioła, we wtorek św. Jana Nepo­mu­cena, we czwartek Jezusa Chrys­tusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, święto, w piątek NMP Wspo­moży­cielki Wiernych, a przyszła niedziela to niedziela Najświęt­szej Trójcy.

1. Przeży­wamy dzisiaj Uroczys­tość Zesła­nia Ducha Świętego, Dzień Pięćdziesiąt­nicy, która kończy czas wielkanocny.

2. Jutro święto Najświęt­szej Maryi Panny Matki Koś­cioła. Msza święta o godz. 18.00. Nabożeństwo majowe o godz. 17.40. Na Odpust do Brzeźna zaprasza ks. Marek na godz. 12.00. W przyszłą niedzielę Odpust w Dorohusku.

6. Powoli przy­go­towu­jemy się do Uroczys­tości Bożego Ciała. O przy­go­towanie ołtarzy w tym roku proszę :

I Dębowy Las

II Klesztów

III Stanisławów

IV Dryszczów

- Strażaków proszę o obsługę pro¬cesji.

- Zapraszam również dziew¬czynki do sypa¬nia kwiatków. Próba w przyszłą niedzielę 26 maja po mszy św. z godz. 11.30.

7. Msza św. roczni­cowa I Komu­nii świętej dzieci z klasy IV będzie 9 czer­wca o godz. 11.30. Spotkanie i spowiedź dla dzieci i blis­kich w piątek 7 czer­wca o godz. 16.00.

8. Prasa katolicka./ nowy nr Goś­cia Niedziel­nego Extra /​14 zł./

9. Dziękuję P. Zdzisła­wowi Wita­m­borskiemu za wyko­nanie i mon­taż nowej tabl­icy ogłoszeniowej przy dzwon­nicy. W mon­tażu poma­gał P. Jacek Grobel.

10. Dziękuję za pomoc w porząd­kach na cmen­tarzu P. Krystynie Dudas.

11. Grat­u­lu­jemy naszym strażakom zaję­cia II miejsca w gmin­nych zawodach strażackich.

12. 8 czer­wca w Żmudzi odbędzie się zlot moto­cyk­lowy. Wszys­t­kich miłośników jed­nośladów zaprasza ks. pro­boszcz Artur. Rozpoczę­cie o godz. 10.00 Mszą świętą w intencji uczestników.


WNIEBOW­STĄPI­E­NIE PAŃSKIE 12 maja 2024 r.

1.W tym tygod­niu w liturgii wspom­i­namy: we wtorek św. Macieja, apos­toła, we czwartek św. Andrzeja Boboli, patrona Polski

2.Dzisiaj w naszej parafii 10 dzieci przys­tąpiło do I Komu­nii Świętej. Oga­r­ni­amy wdz­ięczną mod­l­itwą dzieci, rodz­iców i życzymy pięknej przy­jaźni z Panem Jezusem przez całe życie.

3.Od jutra Biały Tydzień. Dzieci z rodzi­cami przy­chodzą do koś­cioła, aby podz­iękować Panu Bogu za dar Eucharystii.

4.Również jutro 13 maja rozpoczy­namy nasze nabożeństwa fatim­skie. Różaniec fatim­ski o godz. 16.50, następ­nie nabożeństwo majowe i nowenna przed Uroczys­toś­cią Zesła­nia Ducha Świętego.

5.Rozpoczęliśmy ostatni tydzień okresu wielka­noc­nego. Przez nowennę przy­go­towu­jemy się do Dnia Pięćdziesiąt­nicy – Zesła­nia Ducha Świętego. Nowennę odmaw­iamy codzi­en­nie po nabożeńst­wie majowym.

6.W przyszłą niedzielę Uroczys­tość Zesła­nia Ducha Świętego, która kończy okres wielkanocny.

7.Przypominam i zachę­cam do sko­rzys­ta­nia z sakra­mentu pokuty i pojed­na­nia – tym którzy tego jeszcze nie uczynili - by wypełnić obow­iązek spowiedzi i komu­nii św. wielkanocnej.

8.Zapowiedzi przedślubne: Paweł Słup­ski i Katarzyna Gruszczyńska zapowiedź I; Zbig­niew Grzeszkiewicz i Natalia Szynkaruk zapowiedź I.

9.Dziękuję rodz­i­com dzieci I komu­ni­jnych za porządki w koś­ciele i wokół kościoła.

10.Bóg zapłać za ofi­ary składane na potrzeby parafii, za ostat­nią tacę inwest­y­cyjną i ofi­arę bez­imi­enną w wysokości 100 zł.

11. Poświęce­nie pól:

Poniedzi­ałek 13 maja – 19.00 Roz­toka, 19.45 Kol. Roztoka

Wtorek 14 maja – 19.00 Bielin, 19.45 Ksawerów

Środa 15 maja – 19.00 Puszcza, 19.45 Klesztów Kol.

Czwartek 16 maja – 19.15 Syczów

Piątek 17 maja – 19.15 Klesztów

Poniedzi­ałek 20 maja – 19.00 Pobołow­ice Kolonia


VI NIEDZIELA WIELKA­NOCNA 5 maja 2024 r.

1.W tym tygod­niu w liturgii obchodz­imy: w poniedzi­ałek św. Fil­ipa i Jakuba Apos­tołów – święto, we czwartek św. Stanisława bpa i męczennika.

2.Dziękuję za udział w uroczys­toś­ci­ach trze­cioma­jowych oraz za wywiesze­nie flagi państ­wowej na naszych domach.

3.Serdecznie zapraszam na nabożeństwa majowe w dni powszed­nie na godz. 17.40.

4.W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Uroczys­tość Wniebow­stąpi­enia Pana Jezusa, to dzień I Komu­nii naszych dzieci. Msza święta ”komu­ni­jna” o godz. 11.30. Wiernych, którzy przy­chodzą na 11.30 proszę o przy­by­cie na mszę święta na 8.30. O godz. 8.00 będzie nabożeństwo majowe.

5.Spowiedź dla dzieci, rodz­iców i blis­kich w piątek o godz. 19.00.

6.W piątek10 maja rozpoczniemy nowennę przed Uroczys­toś­cią Zesła­nia Ducha Świętego w ramach nabożeństwa majowego/​17.30/

7.Dziękuję za ofi­ary składane na potrzeby parafii, za dzisiejszą tacę inwest­y­cyjną. Dziękuję też za ofi­arę 100 zł. od Reginy Pacuły.

8.Poświęcenie pól:

Poniedzi­ałek 6 maja – 19.00 Dryszczów; 19.45 Stanisławów

Wtorek 7 maja – 19.00 Annopol, 19.45 Wołkowiany

Środa 8 maja – 19.15 Dębowy Las;

Czwartek 9 maja – 19.00 Kaz­imierówka; 19.45 Lipinki

- plan na przyszły tydzień:

Poniedzi­ałek 13 maja – 19.00 Roz­toka, 19.45 Kol. Roztoka

Wtorek 14 maja – 19.00 Bielin, 19.45 Ksawerów

Środa 15 maja – 19.00 Puszcza, 19.45 Klesztów Kol.

Czwartek 16 maja – 19.15 Syczów

Piątek 17 maja – 19.15 Klesztów

9.W środę odbył się pogrzeb śp. Krystyny Gro­bel /​Wieczny odpoczynek…/