• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Aktu­al­ności

APEL

PRZE­WOD­NICZĄCEGO KON­FER­ENCJI EPISKOPATU POLSKI

O MOD­L­ITWĘ W INTENCJI OCHRONY ŻYCIA OSÓB NIENARODZONYCH

Życie jest darem Bożym i jako takie jest niezby­wal­nym prawem każdego człowieka, dlat­ego trzeba je chronić i wspierać na każdym etapie jego roz­woju. Sza­cunek wobec życia, które należy do najważniejszych wartości, jest jedną z pod­sta­wowych powin­ności każdego człowieka.

Mil­iony osób na całym świecie pode­j­mują nieustan­nie stara­nia, aby chronić ludzkie życie, zwłaszcza to najbardziej bezbronne, poczęte i jeszcze nien­ar­o­d­zone oraz ukazy­wać wszys­tkim jego pię­kno i wartość. Również w naszej ojczyźnie pode­j­mowane są liczne inic­jatywy w jego obronie, jak choćby zaplanowany na najbliższą niedzielę Nar­o­dowy Marsz Życia. Będzie on man­i­fes­tacją sza­cunku wobec życia poczętego, przyję­cia tego życia w miłości oraz wyrazem uzna­nia wobec trudu rodzi­cielstwa, zapew­ni­a­jącego dzieciom możli­wość wzrostu i rozwoju.

W naw­iąza­niu do opub­likowanego wczo­raj Stanowiska ws. poszanowa­nia życia ludzkiego w fazie pre­na­tal­nej i w związku z toczącą się debatą nad pol­skim usta­wodaw­st­wem, ogranicza­ją­cym prawo do życia dzieciom nien­ar­o­d­zonym, zachę­cam gorąco, aby najbliższą niedzielę 14 kwiet­nia uczynić dniem szczegól­nej mod­l­itwy w obronie życia poczętego. Proszę, aby we wszys­t­kich koś­ciołach w Polsce, na każdej Mszy Świętej, mod­lić się w tej intencji.

Ufam, że stara­nia mil­ionów ludzi dobrej woli zaowocują jeszcze więk­szą ochroną życia osób nienarodzonych.

✠ Tadeusz Wojda SAC

Arcy­biskup Met­ro­polita Gdański

Prze­wod­niczący Kon­fer­encji Episkopatu Polski


PLAN BŁO­GOSŁAW­IEŃSTWA POKAR­MÓW 2024

9.00 kościół

9.30 Dryszczów

9.45 Stanisławów

10.00 Syczów

10.15 Annopol

11.00 Roztoka

11.15 Kol. Roztoka

11.30 Bielin

11.45 Kazimierówka

12.00 Lipinki

12.15 Ksawerów

12.30 Puszcza

12.45 Klesztów ul. Leśna

13.15 Wołkowiany, ul. Modra

13.30 Wołkowiany ul. Dębowy Las

13.45 Kol. Pobołowice

14.00 kościół


W święto św. Szczepana w wielu wiejs­kich miejs­cowoś­ci­ach kul­ty­wowany jest zwyczaj rzu­ca­nia owsem w kapłana. Trady­cja ta zachowała się m.in. w niek­tórych parafi­ach diecezji lubelskiej.