• kosciol www
  • DSC 0234
  • DSC 0120
  • DSC 0117
  • IMG 3500
  • IMG 3449
Jesteś tutaj:Start»Aktu­al­ności

Kaliszany 01.10.2020

Drodzy Siostry i Bra­cia w wierze

Odpowiada­jąc na prośbę Waszego Księdza Pro­boszcza pod­jąłem się wraz ze wspól­notą Ogniska Światła i Miłości w Kaliszanach poprowadzenia

w Waszej Parafii Misji Świę­tych. Ostat­nie takie misje miały miejsce 15 lat temu. W tym cza­sie w waszej społeczności dokon­ały się ogromne zmi­any. Przy­było nowe pokole­nie dzieci. Ci którzy byli dziećmi pod­czas ostat­nich Misji zakładają dziś swoje rodziny i rozpoczy­nają dorosłość, dorośli zauważają upływ czasu,

a iluż z waszych blis­kich odeszło już z tego świata…

Mija­jący czas i wydarzenia w olbrzymi sposób zmieniły ksz­tałt świata wokół nas. Wielu ludzi pogrążonych w pędzie codzi­en­nej pracy doświad­cza poczu­cia bezsensu. Przeży­wamy nieustanne próby pod­waże­nia oby­cza­jów chrześ­ci­jańs­kich, ośmieszenia prawd wiary i wypch­nię­cia nas chrześ­ci­jan na mar­gines życia społecznego. Dla niek­tórych ludzi ich sukce­sem życiowym staje deklaracja niewiary i odrzuce­nie Boga. Ostat­nio jesteśmy świad­kami buntu i walki z tym co po prostu jest ludzkie i piękne…

Właśnie z tego powodu potrzeba nam Misji Świę­tych. Potrzeba umoc­nienia w naszej świado­mości tego czym jest wiara. Trzeba uczyć się oce­niać nowe sytu­acje tak jak czyniłby to Jezus i przede wszys­tkim trzeba nam zobaczenia na nowo ogrom­nej wartości i daru jaki stanowi dla świata Koś­ciół Święty.

Misje dla nas wierzą­cych to odnowa wiary. To także okazja do odkrycia jej dla tych, co nie wierzą, ale też sposob­ność powrotu do Pana Boga dla tych, którzy przez grzech odwró­cili się od Niego.

Misje to czas otwar­cia dla Chrys­tusa drzwi naszych serc i domów.

To czas, w którym Bóg chce z miłoś­cią dotknąć wszys­tkiego, co stanowi naszą codzi­en­ność. Chce rad­ować się tym, co nas cieszy, prag­nie także przyjąć do swego serca nasze boleści. A ponieważ On ma także moc zmieniać to, co nam wydaje się niemożliwe do zmie­nienia, dlat­ego prag­niemy na wspól­nej mod­l­itwie oddać Mu wszys­tkie nasze sprawy trudne. Niech dzi­ała w nas mocą swego Miłosierdzia!

Serdecznie proszę Was kochani abyś­cie całą wspól­notą parafialną,

w rodz­i­nach, czy indy­wid­u­al­nie, pod­jęli mod­l­itwę w intencji Misji. Pozwól­cie, że w szczególny sposób zwrócę się z prośbą o mod­l­itwę do osób przeży­wa­ją­cych cier­pi­enia fizy­czne i duchowe – uczyń­cie ze swo­jego cier­pi­enia wołanie do Boga w intencji mnie, jako mis­jonarza i całej Parafii.

Ośmielam się też prosić dzieci – w domu czy na kat­e­chezie, ofi­aru­j­cie choćby jedno „Ojcze nasz”, aby przy­go­tować czas naszego wspól­nego spotkania

i mod­l­itwy. Proszę gorąco, bo skromna mod­l­itwa dziecka trafia prosto do Serca Pana Boga.

Niech nasz wspólny wysiłek mod­l­itwy będzie przy­go­towaniem naszych Misji i wyprosze­niem Łask, których nam wszys­tkim potrzeba.

Poz­draw­iam serdecznie waszego Pro­boszcza – Księdza Tomasza

i Was wszystkich.

z mod­l­itwą

ks. Mirosław Bielecki

Misje w Parafii Klesztów odbędą się w dni­ach 813 listopada 2020 r.


MOD­L­ITWA W INTENCJI MISJI ŚWIĘTYCH

W PARAFII PW. WNIEBOWZ­IĘ­CIA NMP

W KLESZ­TOWIE

Panie Jezu Chryste,

Ty prag­niesz zbaw­ienia każdego człowieka.

Pole­camy Ci Misje Święte w naszej parafii.

Niech będzie to czas łaski i błogosławieństwa,

pojed­na­nia i odnowy, miłosierdzia i nadziei.

Boże Ojcze, spraw, abyśmy otworzyli się na Twoje Słowo.

Wszys­tkim daj łaskę odnowy wiary i pokój sumienia;

rodzi­nom dar pojed­na­nia i miłości;

młodzieży i dzieciom entuzjazm

i radość służby Bogu, Ojczyźnie i bliźnim.

Poślij nas do każdego kto potrze­buje Twego miłosierdzia,

by pow­stać z grzechu do nowego życia.

Duchu Święty, bądź światłem i natchnieniem

dla wszys­t­kich parafian i misjonarzy,

którzy do nas przybędą.

Maryjo Wniebowz­ięta,

nasza Patronko, Matko i Królowo – módl się za nami.

Święty Michale Archaniele – módl się za nami.

Święty Józe­fie – módl się za nami.

Święty Bra­cie Alber­cie – módl się za nami.

Wszyscy Święci i Święte Boże – módl­cie się za nami.

Amen.


04 8195 0009 2003 0050 0050 0001

BS Leśniow­ice O/​Żmudź


Najnowsze Roz­porządze­nie Rady Min­istrów z dnia 29 maja 2020 r. wydane w związku z wys­tąpi­e­niem stanu epi­demii, zaw­iera m.in. następu­jące uwagi doty­czące kultu religi­jnego: