• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Aktu­al­ności»Roz­porządze­nie w sprawie Bożego Ciała

Roz­porządze­nie w sprawie Bożego Ciała

Najnowsze Roz­porządze­nie Rady Min­istrów z dnia 29 maja 2020 r. wydane w związku z wys­tąpi­e­niem stanu epi­demii, zaw­iera m.in. następu­jące uwagi doty­czące kultu religi­jnego:


„Zgro­madzenia orga­ni­zowane w ramach dzi­ałal­ności koś­ciołów i innych
związków wyz­nan­iowych mogą się odby­wać, pod warunk­iem że w przy­padku gdy zgro­madze­nie odbywa się w budynkach i innych obiek­tach kultu religi­jnego uczest­nicy real­izują obow­iązek, o którym mowa w § 18 ust. 1 (zasła­ni­anie ust i nosa), z wyłącze­niem osób sprawu­ją­cych kult religi­jny, a w przy­padku gdy to zgro­madze­nie odbywa się na zewnątrz, uczest­nicy prze­by­wają w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie lub real­izują obow­iązek, o którym mowa w § 18 ust. 1, z wyłącze­niem osób sprawu­ją­cych kult religi­jny” (§ 15 ust. 8).


Z przysłanej przez Sekre­tariat KEP inter­pre­tacji powyższego przepisu
wynika, że:

1) w koś­ciołach i innych obiek­tach kultu religi­jnego:

a) uczest­nicy mają obow­iązek zakry­wa­nia ust i nosa, z a wyjątkiem
sprawu­ją­cych kult religi­jny,
b) nie obow­iązuje żaden limit osób,
c) nie ma obow­iązku zachowa­nia odległości 2 metrów między osobami. W budynku koś­cioła wystar­czą maseczki;

2) pod­czas zgro­madzeń poza koś­ciołami i innymi obiek­tami kultu
religi­jnego:

a) uczest­nicy mają obow­iązek zachowa­nia odległości między sobą nie
mniejszej niż 2 metry lub zakry­wa­nia ust i nosa, za wyjątkiem sprawu­ją­cych kult religi­jny,
b) nie obow­iązuje limit 150 osób.

Powyższe przepisy odnoszą się także pro­cesji Bożego Ciała.