• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Aktu­al­ności»Odwołanie dys­pensy

Odwołanie dyspensy


D E K R E T

doty­czący dys­pensy od obow­iązku uczest­nictwa we Mszy Świętej


W związku ze zniesie­niem lim­itu uczest­ników zgro­madzeń religi­jnych w
koś­ciołach, co daje fak­ty­cznie możli­wość udzi­ału w liturgii wszys­tkim
wiernym, począwszy od Niedzieli Zesła­nia Ducha Świętego, przy­pada­jącej
31 maja 2020 r., zgod­nie z kan. 87 § 1 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa
Kanon­icznego, odwołuję udzieloną wcześniej ogólną dys­pensę od obow­iązku
uczest­nictwa w Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane.
Jed­nocześnie utrzy­muję dys­pensę dla:
• osób w podeszłym wieku
• osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, pod­wyżs­zona tem­per­atura)
• osób, które czują obawę przed zaraże­niem.
Dzięku­jąc Bogu za opiekę i bło­gosław­ieństwo w trud­nym cza­sie epi­demii,
zachę­cam wszys­t­kich wiernych do korzys­ta­nia z posługi dusz­paster­skiej,
szczegól­nie z sakra­mentu pokuty i pojed­na­nia oraz Eucharys­tii.

+Stanisław Budzik
Arcy­biskup Met­ro­polita Lubel­ski

ks. Krzysztof Kwiatkowski
Kan­clerz

Lublin, 28 maja 2020 r.