• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»Ogłoszenia dusz­paster­skie

Ogłoszenia duszpasterskie

IV NIEDZIELA WIELKA­NOCNA 21 kwiet­nia 2024 r.

1.W tym tygod­niu w liturgii obchodz­imy: we wtorek uroczys­tość św. Woj­ciecha, głównego patrona Pol­ski, w czwartek św. Marka ewan­ge­listy, święto.

2.Dzisiejsza 4 niedziela wielka­nocna to Niedziela Dobrego Pasterza, która rozpoczyna Tydzień mod­l­itw o powoła­nia do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

3.Proszę o uporząd­kowanie przy­drożnych krzyży i dziękuję za już zro­bione porządki przy krzyżach.

4.Zostały przeprowad­zone porządki na cmen­tarzu. Został wywieziony wszelki gruz. Bardzo proszę o uszanowanie tej pracy i nie „rzu­canie” gruzu, części pom­ników, kostki – „tam gdzie popad­nie”. Dziękuję Panu Leszkowi Ciupie za uży­cze­nie sprzętu i załadunek gruzu. Poma­gali również Mateusz Kubów i Mateusz Grzywna.

5.Mija rok od rozpoczę­cia inwen­taryza­cji cmen­tarza. Dziękuję wszys­tkim, którzy złożyli deklaracje dys­po­nenta. Nie złoże­nie deklaracji do końca roku 2024 będzie skutkowało prze­ję­ciem grobu przez zarząd cmentarza.

6.Do naby­cia prasa katolicka. Jest nowy nr Goś­cia Niedziel­nego extra w cenie 12 zł.