• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Aktu­al­ności»Apel do mod­l­itwy o ochronę nien­ar­o­d­zonych dzieci

Apel do mod­l­itwy o ochronę nien­ar­o­d­zonych dzieci

APEL

PRZE­WOD­NICZĄCEGO KON­FER­ENCJI EPISKOPATU POLSKI

O MOD­L­ITWĘ W INTENCJI OCHRONY ŻYCIA OSÓB NIENARODZONYCH

Życie jest darem Bożym i jako takie jest niezby­wal­nym prawem każdego człowieka, dlat­ego trzeba je chronić i wspierać na każdym etapie jego roz­woju. Sza­cunek wobec życia, które należy do najważniejszych wartości, jest jedną z pod­sta­wowych powin­ności każdego człowieka.

Mil­iony osób na całym świecie pode­j­mują nieustan­nie stara­nia, aby chronić ludzkie życie, zwłaszcza to najbardziej bezbronne, poczęte i jeszcze nien­ar­o­d­zone oraz ukazy­wać wszys­tkim jego pię­kno i wartość. Również w naszej ojczyźnie pode­j­mowane są liczne inic­jatywy w jego obronie, jak choćby zaplanowany na najbliższą niedzielę Nar­o­dowy Marsz Życia. Będzie on man­i­fes­tacją sza­cunku wobec życia poczętego, przyję­cia tego życia w miłości oraz wyrazem uzna­nia wobec trudu rodzi­cielstwa, zapew­ni­a­jącego dzieciom możli­wość wzrostu i rozwoju.

W naw­iąza­niu do opub­likowanego wczo­raj Stanowiska ws. poszanowa­nia życia ludzkiego w fazie pre­na­tal­nej i w związku z toczącą się debatą nad pol­skim usta­wodaw­st­wem, ogranicza­ją­cym prawo do życia dzieciom nien­ar­o­d­zonym, zachę­cam gorąco, aby najbliższą niedzielę 14 kwiet­nia uczynić dniem szczegól­nej mod­l­itwy w obronie życia poczętego. Proszę, aby we wszys­t­kich koś­ciołach w Polsce, na każdej Mszy Świętej, mod­lić się w tej intencji.

Ufam, że stara­nia mil­ionów ludzi dobrej woli zaowocują jeszcze więk­szą ochroną życia osób nienarodzonych.

✠ Tadeusz Wojda SAC

Arcy­biskup Met­ro­polita Gdański

Prze­wod­niczący Kon­fer­encji Episkopatu Polski